Byggeregler

_________

Opførelse af beboelse/tilbygning/ændring på have kræver en tilladelse fra haveforeningens bestyrelse, hvilket erhverves gennem en skriftlig ansøgning samt tegninger af byggeriet.

 

Uanset de foreliggende beskrivelser skal du være opmærksom på følgende forhold, som er fastsat af Nyborg Kommune:

 • Hus samt eventuel redskabsskur skal placeres på den bagerste tredjedel af grunden set fra havestien og placeres mindst 2,5 meter fra skel.
 • Bebyggelsen på hver havelod må ikke overskride 10% af havens areal max 50 m2, “max højde 4 m over terræn”. Heri er medregnet overdækket terrasse og redskabsskur. Derudover må der opføres et drivhus på max 10 m2.
 • Bebyggelsens areal udregnes efter væggenes udvendige mål. Tagudhæng må max være 50 cm.
 • Taget skal udføres med kip (rejsning) og max have en hældning på 30 grader, dog mindst 15 grader.
 • Til taget må kun anvendes godkendte tagmaterialer – bemærk, at asbestplader ikke længere er lovligt tagmateriale.
 • Til vægge må kun anvendes træ eller lignende lette materialer. Til behandling af væggene må kun anvendes diskrete farver.
 • Installation af vand og gas skal udføres/godkendes af en autoriseret vvs-mester, og der skal foreligge en godkendelsesattest fra vvs-mesteren.
 • Der skal søges om tilladelse til installation af en vindmølle til el. 
 • Opførelse af skorsten skal udføres i henhold til bygningsreglementet for småhuse, og der skal foreligge en skorstensfejerattest som godkendelsesdokument.
 • Der må installeres vandskyllende toilet, og samletank på grunden.
 • Der må ikke graves ud til vandbassin.
 • Afløb fra køkken- og håndvask må ikke tilsluttes drænsystemet.

 

Såfremt der ændres i byggeriet, bortfalder nærværende tilladelse, og en ny ansøgning inkl. tegninger skal afleveres til bestyrelsen.