Nyhedsmail fra kredsen

_________
tekst

 Referat af kredsbestyrelsesmøde

tirsdag den 17. august  2021 lige efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

 Til stede:

 Dennis Andersen, Per Frederiksen, Mette Havmann, Peter Slot Nielsen, Svend Erik Andersen, Solvejg Nielsen, Gitte Mouritsen, Berit Sønderskov og Martin Bøtcher.

 

Dagsorden

Velkomst

 1. Underskrift af referat fra 22. juni 2021. Der er ikke indkommet nogen indsigelser

 

 1. Kredsformanden

Siden sidst

Forslag til ny forretningsorden for KB. Bilag følger senere

Evt. nyt fra næstformanden

 1. Kredskassereren

 

 1. Præmiefesten den 6. november 2021

 

 1. Vurderingsinstruktørerne

 

 1. Næste mødedato(er)

Venlig hilsen

Solvejg Nielsen

Kredsformand.

Ad 3.

Vi behandlede nogle henvendelser fra diverse foreninger i vores kreds.

Der nedsættes et lille udvalg med Martin, Svend Erik og Peter, som laver et forslag til vurderingsregler.

Der nedsættes et lille udvalg, der skal tage sig af forholdet til havekolonierne i Ringe.

Forretningsorden:

FORRETNINGSORDEN FOR KREDSBESTYRELSEN I SYDØSTFYNS KREDS

 • 1 KONSTITUERING OG ARKIV

Umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning, afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor næstformand og sekretær udpeges. Efter konstitueringen gør bestyrelsen status over foreningens arkiv og træffer beslutning om, hvorledes arkivet fremover skal opbevares samt hvilken bankforbindelse der skal benyttes.

 

 • 2 KOMMUNIKATION

Gældende kommunikation bestyrelsen imellem skal enten foregå per post eller e-mail.

Der kan pr. e-mail eller pr. post ikke træffes beslutninger som i forvejen er omfattet af kredsvedtægter eller forretningsorden. Kommunikation pr. e-mail eller pr. post har til formål at afveje en stemning eller viderebringe relevant information. Beslutninger om kredsens virke, økonomi, etc. Skal træffes på bestyrelses- eller repræsentantskabsmøder.

Formand og kasser bruger eget pc udstyr til brug for bestyrelsesarbejdet, der stilles af bestyrelsen en USB pind til rådighed. Der udbetales penge til printpatroner, papir etc. Dokumentation i form af bon eller faktura skal forelægges. Hvis formand eller kasser har behov for indkøb for en værdi der overstiger 500 kr. skal det godkendes af bestyrelsen.

 

 • 3 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til kredsens vedtægt og indkaldes skriftligt af

formanden med mindst 14 dages varsel og dagsorden for mødet skal medfølge.

Varslet kan dog nedsættes såfremt særlige forhold nødvendiggør det.

Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære indkaldelse til ekstraordinært møde, for behandling

af et angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse

for det forslag der ønskes behandlet. Bestyrelsen kan anmode om, at få punkter sat på bestyrelsesmødets dagsorden. Sådanne skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 (tre) dage før mødets afholdelse. Formanden kan ændre eller tilføje punkter til dagsordenen, dette meddeles under dagsordenens punkt ”velkomst og godkendelse af dagsorden” Såfremt et medlem er forhindret i at deltage ved et indkaldt bestyrelsesmøde, meddeles der afbud til formanden, i dennes fravær næstformanden, snarest muligt efter modtagelse af indkaldelsen.

 • 4 BESTYRELSESMØDERNES AFVIKLING

Møderne ledes af formanden eller i hans/hendes fravær næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er lovligt indkaldt og mindst halvdelen

af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Et bestyrelsesmedlem har pligt til, ufortøvet, at underrette den øvrige bestyrelse om forhold, der kan rejse tvivl om vedkommendes habilitet. Den øvrige bestyrelse træffer derpå afgørelse om, hvorvidt vedkommende skal anses for værende inhabil i den pågældende sag.

Ved de ordinære bestyrelsesmøder skal kassereren skriftligt orientere bestyrelsen om kredsens økonomiske status.

1.suppleanten til kredsbestyrelsen kan deltage i KB møderne med taleret men uden stemmeret. Suppleanten er underlagt samme tavshedspligt regler som resten af bestyrelsen

 

Indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen kan 2. suppleanten deltage i KB møderne under ovenstående vilkår. Samme regler for 3. suppleanten.

Ad 4.

Der er gang i overdragelsen af kassen fra Mette til Bjørn.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal aflevere legitimation til Fynske Bank.

Ad 5.

Dennis tager sig af bussen. Solvejg har aftalt med musikken og varetager kontakten til Øster Skerninge forsamlingshus. Der opkræves ikke betaling for deltagelse.

Ad 6

Vi foreslår 9.oktober til begyndere, og en senere dato til øvede.

Ad 7.

Næste møde er den 26/11 klokken 18 hos Peter.

 

Ref.:Peter

 


Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni 2021 i Øster Skerninge forsamlingshus lige efter repræsentantskabsmødet

 Dagsorden

 1. Velkomst og navnerunde

Til stede:

Martin Bøchter, Svend Erik Andersen, Per Frederiksen, Peter Slot Nielsen, Solvejg Nielsen, Dennis Andersen. Bjørn Stampe.

Ikke mødt:

Gitte Mouritsen, Kim Thomsen og Berit Sønderskov.

 1. Konstituering af bestyrelsen

Udpegelse af næstformand, Dennis blev valgt

Udpegelse af sekretær, Peter valgt

 1. Indledende tanker omkring præmiefesten til efteråret

Vi holder det i Øster Skerninge. Det bliver 6/11 om aftenen.

Dennis prøver at få fat i Frank A (Busselskabet). Solvejg kontakter Tommy Hansen. (musiker)

 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde? (Da vores forslag ikke kunne behandles færdigt på repræsentantskabsmødet).

Det skal være i Nyborg (måske i Nyborghallen). Det bliver den 17/8 klokken 19, regner vi med.

 1. Næste mødedato17/8 efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Ref.: Peter

 


Referat fra Kredsbestyrelsesmøde september 2020

 Der indkaldes til kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 15.september 2020 kl.19.00

i Nyborghallen Halvej 1 5800 Nyborg

Dagsorden:

 

 1.  
 2. Siden sidst ved formand og næstformand.

Mødet den 24. september ang. medlemsundersøgelsen i forbundet.

Forløbet omkring udtagelse af præmiehaver.

Indledende tanker om kongressen i 2021.

Trappehaverne (ved næstformanden)

Jørgen Bertelsen huset i Skovly

 1. Kreds kasseren.
 2. Præmiefest/præmieuddeling
 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde???
 4. Nyt fra vurderingsinstruktørerne.
 5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato med julefrokost

 

Evt. afbud skal gives til kredsformanden på telefon eller e. mail. Er afbuddet på selve mødedagen så pr. telefon evt. sms.

 

 

 

Mødt:

Per, Svend Erik, Solvejg, Anni, Mette Jytte og Peter.

Fraværende Dennis (afbud), Helle, Kim og Gitte.

 

Ad 2.

Siden sidst ved formand og næstformand.

Mødet den 24. september ang. medlemsundersøgelsen i forbundet.

Der er afbud fra Per, Jytte, Mette og Peter. Solvejg prøver at finde nogle andre.

Forløbet omkring udtagelse af præmiehaver.

Der er mange haver som er låst, og de bliver ikke bedømt.

Indledende tanker om kongressen i 2021.

Formanden orienterede om sine tanker.

Diverse sager fra foreningerne (ved næstformanden)

Forskellige sager fra foreningerne blev drøftet.

Jørgen Bertelsen huset i Skovly

. Kassereren i Skovly vil gerne have policen. Sovejg finder frem til forsikringsvilkårene.

 

Ad 3.

Kredskassereren.

 

 

 

               
Indtægter   udgifter Budget 2020        
               
Kontingent Kreds 58680,00            
Kontingent Forbund 317030,00 317030,00          
Jordleje Svendborg kommune 222455,85 222455,85          
Kurser/vurdering 11975,00 1470,71          
Præmiefest              
Bankgebyr   500,00          
Forsikring   6648,20          
Administration              
Kredsformand   4500,00          
Kredskasserer   4500,00          
Kredsbestyrelsesmøder   1147,10          
Repræsentantskabsmøder   3806,50          
Havekonsulent              
Kørsel kredsbestyrelse   787,53          
Kørsel repræsentantskab   264,00          
Kørsel kurser              
Ankeudvalg              
Repræsentation   109,00          
Div.   47,00          
Kongres 21     0,00        
Arrangementer              
web-regnskab              
Lokale kursusdage   0,00          
TILgodehavende fakturaer       15626,41      
I alt 610140,85 563265,89          
               
Resultat 46874,96            
Egenkapital primo 157069,76            
Bankbeholdning 12.09. 2020 203944,72            
                             

 

 

Ad 4.

Præmiefest/præmieuddeling

Forslag om at uddele præmier søndag den 1/11. Arrangementet afholdes i ØsterSkerninge forsamlingshus som brunch fra 11 til 14

 

Ad 5.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde???

Vi holder først repræsentantskabsmøde til foråret.

 

Ad 6.

Nyt fra vurderingsinstruktørerne.

Der afholdes et kursus sandsynligvis i november.

 

Ad 7.

Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato .

Holdes hos Per d.4/12 .

 

Ref.:Peter.


Oversigt: Formænd og kasserere i Svendborg
Opdateret 29.september 2020

Formænd og kasserere:

HF Ørkild
Formand
Helle Heister
Egensevej 50
5762 V. Skerninge
Tlf.:61710181
Email: hf.oerkild@gmail.com

Kasserer
Jytte Hansen
Møllergade 47
5700 Svendborg
Tlf.: 51290832
Email: jytte Hansen@hotmail.com

HF Brydevang
Formand
Silja Kyndbo
Sankt Jørgensvej 3 st. tv.
5700 Svendborg
Tlf: 27610044
Email:silja.kyndbo@gmail.com
Kasserer
Inge-Lise Dahl
Engdraget 7
5700 Svendborg
Tlf: 20588054
Email: ingilidali@hotmail.com
HF Christianshøj
Formand
Bendt Eriksen
Ravnemøllevej 12, 2. th.
5700 Svendborg
Tlf.: 30334990
Email: bendt.eriksen@outlook.dk

Kasserer
Emmelie Stautz
Avernakøvej 31B
5700 Svendborg
Tlf.: 30430630
Email: emmelie.stautz@hotmail.com
HF Fruerskov
Formand
Michael Klausen
Tlf.: 71781979
E:mail:muk12009@live.dk
Kasserer
Bo Klausen
E.mail:bopihlklausen@gmail.com

HF Margrethelund
Formand
Martin Bøchter
Jægermarken 40
5700 Svendborg
Tlf.: 42500211
Email: kean0211@gmail.com
Kasserer
Afventer valg på forestående generalforsamling
HF Byhaverne
Formand
Søren Brøndum
Tlf.:23613829
Email: soren-sidevind@live.dk

Kasserer
Anni Petersen
Walkendorffsvej 70
5700 Svendborg
Tlf.:25384693
Email annisiehr@hotmail.com

HF Solbakken
Formand
Johan Hartmann
Schrumsvej 10
5700 Svendborg
Tlf.: 40893500
Email: hartmann@svendborgmail.dk
Kasserer
Margit Okholm
Klampenborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf.: 24410434
Email: mo@haveselskabet.dk

HF Trappehaverne
Formand
Mai Stenner
Rømerparken 29
5700 Svendborg
Tlf. 28148808
Email: stennermai@gmail.com

Kasserer
Simone Vinbjerg Møller
Julius Blomgade 49 1. th.
2200 København N
Tlf. 28115555
Email: simonevisbjerg@outlook.dk


Kære alle foreninger i Sydøstfyns Kreds

 

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår får I lige lidt informationer/nyt fra kredsbestyrelsen i ovennævnte kreds.

 

 

 • I kredsbestyrelsen synes vi, at vi havde en god præmiefest og arbejder frem på at afholde en igen i 2020 i Svendborg

 

 • Husk at være opmærksom på, at referater der offentliggøres på hjemmesider og i opslagskasser i foreningerne ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. Som eksempler kan nævnes, hvem der mangler at betale haveleje, klage over en vurdering eller klager fra et medlem til et andet medlem som bestyrelsen behandler. I sådanne tilfælde må man lave et referat uden disse oplysninger til offentliggørelse.

 

 • Repræsentantskabsmødet i 2020 bliver tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Nyborg hallen. Nærmere info følger først i februar 2020. Vi skal bede jer sikre at I har indberettet de rigtige repræsentanter til os. Og, hvis der er ændringer så at meddele kredsformanden det senest den 15. januar 2020

 

Er der spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte kredsformanden.

Med tak for jeres daglige indsats i foreningerne

På kredsbestyrelsens vegne

Solvejg Nielsen

Kredsformand