VELKOMMEN TIL

ELEFANTHØJEN
Haveforening i Nyborg siden 1947

Aktuelt

 

Generalforsamling

 i

haveforeningen Elefanthøjen
lørdag den 11. marts 2023 kl. 10.00

 Nyborg Hallen
Halvej nr. 1

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9

(Endelig dagsorden følger senere)

 NB Tilmelding til generalforsamling (Af hensyn til servering af kaffe og rundstykker)

Tilmelding til Berit Sønderskov mail: bils@mail.tele.dk / eller tlf. 24 45 64 52 senest 3. marts 2023

  

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Referat fra

Bestyrelsesmøde i Elefanthøjen onsdag den 26. januar 2023 kl. 18.00

Sted: Søren, Præstevænget 21

Frav: Hanne

 

Godkendelse af referat fra sidste møde den 17. august 2022

Godkendt

 

Nyt fra formandsskabet:

Lokalplan 320, status:

Tilfredshed med planen

Regler for overnatning

Regler for farvevalg

Byggetilladelse skal nu søges hos kommunen. (Ansøgning – tilladelse – ibrugtagningstilladelse)

Der er opgørelse over, hvem der har tanke. Nye tanke husk annsøgningsreglerne

 

Forlængelse af midlertidig kontrakt – 1 år

Kontrakten underskrevet

 

Møde med kommunen

Intet nyt

 

Næstformand:

Vedr. renovation  

Beholderne skal graves ned ved tennisklubben. Vi er spændte på, hvornår de nedgravede beholdere er klar. Meldingen lyder på, at de bliver lavet her i foråret. Vi afventer, hvad der sker. Vi kan blive nød til at gøre, som vi har gjort indtil nu. Hvad betyder det betalingsmæssigt for os?

 

Sekretær

Intet nyt

Nyt fra Kassereren:

Økonomi, regnskab:

 Bestyrelsen fik forelagt regnskab og budget. Det blev gennemgået, kommenteret og godkendt.

Revisionen reviderer det i februar.

Regning for haveleje sendes til betaling lige efter generalforsamlingen

 

Venteliste:

Der er nu 31 på listen. Kassereren syntes der skal lukkes for tilmelding indtil videre, drøfte hvor mange vi skal have stående

Bestyrelsen er enig i at lukke for tilmelding til ventelisten. Jens laver et oplæg om regler for antal på venteliste.

 

 

Kredsen:  

ref./nyt fra kongressen kolonihaveforbundet.

Kolonihaveforbundet diplom.

Vurderingskurser – flere i foråret

 

Kommunikation med Elefanthøjens medlemmer, evt. nyt.

 

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, vurderingsmænd og suppleanter:

Pågående byggesager og vurderinger

Byggesag om nybygning i 38B

 

Tour de France – reetablering –

Bom ved tennisklubben er kommet op

 

Evt.:

Bomme

Bomme ud mod vest er kommet op

 

Opsamling fra jubilæet ved kassereren.

Fint arrangement

Under eventuelt på generalforsamlingen drøftes hvordan gaverne skal bruges

 

Nedenstående punkt er prioritet på mødet:

Forberedelse til generalforsamling 11. marts 2023

Forslag til punkter til formandens beretning ved generalforsamlingen :

Lokalplan 320, jubilæumsfest, præmiehaver, opsamling på tour de France, Masten, padelbanerne, bom, renovation og byggetilladelser

 

Valg til bestyrelse, suppleanter, vurderingsmænd og repræsentantskab

Valg af kasserer (Berit Sønderskov)

Valg af 1 bestyrelsesmedlem(Torben Nielsen)

Valg af bestyrelsessuppleanter( Lone Ibdal, Søren Møller)

Valg af revisorsuppleanter (Mette Porner, Bent Pedersen )

Valg af vurderingsmænd (Jens Finsen, Michael Aagesen, Torben Nielsen)

Valg til repræsentantskabet, 1 fra bestyrelsen og 1 af haveejerne

 

Forslag fra medlemmer

  • Forslag fra have 39: Sælger af hus bestemmer om huset skal sælges med indbo eller ikke.

 

Forsag fra formanden/bestyrelsen  

Prisblad

Havedag den 13. maj

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra: bestyrelsesmøde i Elefanthøjen onsdag den 17. august 2022 kl. 18.00

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 11.5.2022.

Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra bestyrelsen:

Nyt fra formandskabet:

Lokalplan 320, status

Lokalplan 320, som tidligere udsendt med høringssvar, sagen ligger nu i udvalget.

Træbommen ved indkørslen til parkeringspladsen ved tennisklubben:  

Torben skriver en rykker til kommunen om opfølgning på istandsættelsen efter Tour de France.

Kommunen har nu afkortet bommen, så der igen kan cykles forbi, men der mangler stadig istandsættelse af blomsterbedet til venstre for vejen.

Næstformand: Affaldsordning, kører det?

Tove kontakter Bo fra Reno Fyn: Fra denne uge går ordningen igen tilbage til tømning hver 14 dag. Det vurderes at det har fungeret fint med tømning hver uge i sommerferien.  

Sekretær: Evt. Nyt? 

Intet.

Nyt fra Kasserereren:

Økonomi, regnskab, evt. nyt

Foreningen har en god og sund økonomi.

IT udgifterne er steget, Søren og Berit finder ud af om vi kan nøjes med det der tilbydes til 450 kr., hvorefter der tages endelig stilling til IT..

Information og øvrig kontakt fra ejere/brugere af kolonihaver, evt. nyt: 

Bestyrelsen ønsker at ændre Info punktet på hjemmesiden, til direkte henvendelse til bestyrelsen, Det vil lette kommunikationen. Berit og Søren får set på hjemmesiden og erstatter punktet: Info til: Kontakt til bestyrelsen.

Status el-bom 

Der skulle nu være styr på alle nøgler til bommen.

Ventelisteregler, evt. nyt 

Ventelisten er d.d. opdateret, der er pt. 25 på ventelisten.

Som forenkling af kommunikationen med nye der ønsker optagelse på listen, varetager Berit alle henvendelser, kommunikation til og fra, samt udsending af regninger.

Kredsen: Evt. Nyt 

Kolonihaveforbundet afholder Kongres d. 10. september.

Fra Kolonihaven Elefanthøjen, ønsker vi at drøfte med kredsen, hvad de kan tilbyde de enkelte kolonihaver, og hvorledes kredsen varetager de fælles opgaver i foreningerne, så vi har et fælles overblik over hvad vi kan forvente fra kredsen.

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, vurderingsmænd og suppleanter:

Pågående byggesager og vurderinger – evt. nyt

Intet nyt.

 

3. Evt.:

Hjemmesiden: 

Søren har opdateret hjemmesiden med de nyeste vedtægter.

Haveudvalg: havevandring og evt. skidtbreve. Status el-bom.

OBS OBS:

Bestyrelsen har en reminder om, at vi alle skal være OBS på ikke at have græs og andet haveaffald liggende i haven/på parkeringspladserne, da der særligt nu er observeret en del rotter i haverne, som gemmer sig i affaldsbunkerne.

Flere ejere har henvendt sig vedr. rotter, så husk at få affaldet kørt bort, og husk ikke at have affald liggende i mere end få dage. Alle der observerer rotter skal rette henvendelse til kommunen, så der kan opsættes kasserne i de haver hvor de observeres.

Præmiehaver/præmiefest 28. Oktober.

Tove kontakter kredsen vedr. præmiehaver i Elefanthøjen.

Berit deltager fra kredsen og Tove deltager fra bestyrelsen til præmiefesten d. 28. september, Berit videresender invitationen fra kredsen.

Arbejdsdag: 

Næste arbejdsdag afholdes d. 24. september kl. 10. Berit sender besked ud til alle haver med tilmelding til frokost, så HUSK at tilmelde jer til frokosten, såfremt I gerne vil deltage i denne, efter endt arbejde. Bestyrelsen indkøber mad og drikke til de tilmeldte.

Jens bestiller skærver og grus.

Af arbejdsopgaver er der pt.: reparation af huller i veje, fjerne ukrudt på den fælles parkeringsplads, herunder køre det på genbrugsstationen. Mere kan komme til, sig endelig til hvad I ser af behov.

Festudvalg: 75 års jubilæumsfest 10. september 2022, forberedelser hertil og hvem gør hvad. 

Der er tilmelding til festen. Det koster kun 100 kr. at deltage i festen, som jævnfør invitationen indbetales til banken, og er jeres tilmelding til festen.

Der er sendt invitationer ud til alle medlemmerne, politikere i kommunen og foreningens samarbejdsparter Karin, Bettina og Klaus fra rådhuset, formændene fra de andre kolonihaver og kolonihaveforbundet.

Receptionen foregår fra kl. 15-17, der serveres sandwich, chips, øl, vin og vand.

Festaften for kolonihaveforeningen: Festen starter kl. 18. med velkomstdrink.

Kl. 23. 30 gør vi klar til at afslutte festen, så vi kan være ude senest kl. 24, efter nogen godeogfestlige timerJ

Opdatering af udhængsskab, både skab og indholdet: 

Jens udarbejder og ophænger: Liste over bestyrelsen samt opgave beskrivelse.

​​​Tegning over haverne.

Loppemarked: 

Bestyrelsen har fået en forespørgsel om, om der kan afholdes loppemarkeder i kolonihaven for medlemmer af kolonihaven. Det kan der godt, så hvis nogen af jer ønske at planlægge/afholde et loppemarked, kan den fælles parkeringsplads stilles til rådighed, orientering med skrivelse om loppemarkedet kan sendes til Berit, som så sender det ud til allemailadresser i foreningen, så alle får mulighed for at deltage som sælgende/handlende..

Hver enkelt der ønsker at deltage, medbringer selv bord til mindre dele.

Loppemarked er beregnet til at sælge ting/møbler m.m. fra kolonihaven, der vil således ikke være mulighed for at indkøbe nye varer/tilkøbe andre varer og sælge disse.

4. Generalforsamling:  

 Afholdes 11.Marts. 2023 kl. 10, forslag skal være formanden i hænde senest d. 31. januar.

Næste bestyrelsesmøde – hvor og hvornår: medbring kalendere. 

D. 24.November. kl. 18 hos Søren.

Referent: 

Hanne Mikkelsenelefanthøjen