Referat fra bestyrelsesmøde i Elefanthøjen 4. juni 2019 kl 18.00

 

Til stede: Berit, Tove, Jørgen, Torben, Jens

Afbud fra: Marianne, Søren

Sted: Hos Torben i have nr. 71

 

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt med enkelt bemærkning om forbytning af ansvarlig for en opgave.

Nyt fra formandsskabet:

Havevandring:

Bestyrelsen er i forbindelse med mødet på havevandring og ser med tilfredshed at sæsonen er godt i gang og at flere haver er i gang med spændende projekter.

Bestyrelsen bemærker også at flere havers rabatter og hække er fyldt med ukrudt. Bestyrelsen beder om at de enkelte haveejere lige kontrollerer og får luget.

Hjemmesiden:

Der kommer nyhedsmail fra Kreds og Forbund som med fordel kan fordeles via hjemmesiden. Søren som er ansvarlig for hjemmesiden bedes om at oprette to nye faner med hhv. ”Kredsen og Forbundet”.

Præmiehaver:

Torben og Jørgen vurderer om der er haver der skal indstilles til præmiering. Haver der har fået præmie indenfor de sidste 5 år er udelukket.

Status på arbejdet med:

Vedtægter: Ordlyd for vedtægtsændring vedr. ”stilletid” indarbejdes sammen med en generel revision af teksten og fremlægges på generalforsamlingen i november. Tove og Berit er ansvarlige.

Persondatalovgivning: Ikke behandlet på dette møde

Ventelisteregler: Revideret forslag gennemlæst. Fremlægges mhp. vedtagelse på generalforsamlingen.

Nyt fra Kassereren:

Stort arbejde med inddrivelse af årlige kontingenter. Skyldes sandsynligvis overgang til ny opkrævningsmetode. Alle har dog betalt.  Forsinkelser vil fremadrettet blive gebyrpålagt. Adresseres på generalforsamlingen.

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, vurderingsmænd og suppleanter:

Ingen punkter behandlet.

Evt.:

Bommen er repareretfor anden gang. Bestyrelsen udtrykker stor tak til Peter D. for hjælpen. Torben sørger for at takken også bliver lidt mere håndgribelig. Hvis bommen ødelægges igen, har vi ikke materiale til yderligere reparation. Første gang bommen blev ødelagt, kostede det 5000kr.!!

Arbejdsdag: Stor tilfredshed med at seneste arbejdsdag blev afholdt en lørdag. Stort fremmøde. Næste fælles arbejdsdag er LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER kl. 9.30.

Suppleanterne i bestyrelsen: Udfører også et stykke værdifuldt arbejde for haveforeningen. Bestyrelsen fremlægger forslag på generalforsamlingen til honorering.

Kommunen er kontaktet flere gange vedr. indkørsel via uaflåst bom via tennisklubben. Kommunen har svaret, at så længe arbejdet med svømmehallen pågår, kan bommen ikke aflåses. Som følge af tiltagende uautoriseret trafik, til især fodboldbanerne, kontakter Jens kommunen igen.

Skærver: Jens spørger kommunen efter flere skærver til p-pladsen.

Næste møde – hvor og hvornår:

Onsdag den 18. september kl. 19.00 hos Jens på Vesterhavnen 17.