Referat fra bestyrelsesmøde i Elefanthøjen tirsdag 25. maj 2021

Sted: Berit, Elefanthøjen 59 til smørrebrød mv.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 29.09.2020: Referat godkendt

Nyt fra formandskabet:

Kommunen:

  • Fortsat ingen ny dato for møde mellem kommunen og alle haveforeninger

  • Dræning af Elefanthøjen

  • Oversigt fra kommunen fremsendt i særskilt mail. Tegningen gennemgået. Jens. Torben, Jørgen og Søren tager et møde med entreprenøren, som har udfærdiget dræningsplanen, for at få indsigt i ny plan

  • Lejeaftale fortsat intet nyt.

Forbundet:

  • Ønske/krav til punkt til dagsorden på Elefanthøjens generalforsamling. Forbundet ønsker at vi tager et punkt op på generalforsamlingen, hvor vi spørger vore medlemmer, om de har punkter de ønsker op på deres møder. Punktet tilføjes generalforsamlingens dagsorden.

 

Kredsen:

  • Udskudt præmie-brunch er afløst præmieudlevering og sammenlægning af præmiefester. Præmiefest aflyst for 2020. Præmier er overrakt til de respektive og selve festen overgår til samlet fest for 2020/2021

  • 2021 udtagelse til præmiering står for døren – skema, se særskilt mail. Tove og Marianne påtager sig opgaven med at gennemgå foreningens haver og indstille. Husk! At tjekke for tidligere indstillinger.

  • Berit har meldt sig til Kreds-arbejdet. Der er efterlyst yderligere deltagere

Næstformand:

Opdatering vedtægter – nyt: Ændringer, som foreslået af Berit og Tove gennemgået og ændringerne vedtaget til fremlæggelse for generalforsamlingen.

Generalforsamling:

Kan vi mon afholde generalforsamling inden ”sommerferien” ?

Der skal indkaldes, når vi ved, hvornår hallen er ledig. Berit undersøger mulighederne og melder retur. Af hensyn til forslag og vedtægtsændringer ønsker bestyrelsen det afholdt inden sommerferien. Husk! Der skal tages hensyn til evt. ny indkaldelse, såfremt der ikke er nok fremmødte for en afstemning af vedtægtsændringerne.

Sekretær:

Status på seneste referat. Søren kan ikke se at have modtaget seneste referat hvorfor email kontrolleres og fremsendes på ny.

 

Nyt fra Kassereren:

Økonomi, regnskab, budget. Bilag udleveret. Foreningen skal betale negative renter. Vi skal meddele banken, at foreningen ikke er en erhvervsdrivende virksomhed.

Ventelisteregler – noget nyt, begrænsning af ventelisten, evt forslag skal udarbejdes til generalforsamlingen. Listen opdateres af Berit. Ingen begrænsning. Pt er der 18 på listen. Om ventelister på hjemmesiden

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, vurderingsmænd og suppleanter:

Pågående byggesager: nr 71

 Vurderinger: Der er p.t. ingen igangværende vurderinger.

Evt.:

Arbejdsdag – skal vi planlægge en ny dag. I september, datoen meldes ud senere.

Gebyr Vurderinger: Forslag til forhøjelse af gebyr for vurderinger til 500 kr. som opkræves før vurderingen påbegyndes. Såfremt haven ikke er solgt indenfor 6 mdr. efter vurdering, skal ny vurdering foretages for ejers regning.

Skraldeordning: Fortsætter som hidtil, indtil der kommer nye regler fra kommunen

Rammebeløb for reperationer af dræn i haveforeningen: Ca 15.000kr som skal stilles som bestyrelsens forslag, diskuteres og sættes til afstemning på kommende generalforsamling.

Bom: Tak til Peter Dahlsen for endnu engang at have repareret bommen. Nu er vi definitivt løbet tør for reservedele.

Skal vi indkøbe ny bom-stang, som vi har den liggende til næste gang: Torben undersøger og indkøber. Tak-tobak til Peter skal indkøbes og overdrages. Hvem gør det ?? Torben

Jubilæumsfest i 2022. Der nedsættes festudvalg bestående af 5 medlemmer: Berit + 4 medlemmer

 

Hjemmesiden: Oplysninger om priser og kontaktpersoner, påføres hjemmesiden.

 

Næste bestyrelsesmøde – hvor og hvornår: Aftales når vi kender dato for generalforsamling.