Referat af Bestyrelsesmødet 30.6.2020

Kommunen
Dræning: Jens informerer om at kommunen ikke får tid til at dræne i år, men evt. næste år. Kommunen informerer om at hoveddræn fungerer ok, og at det er sidedrænene der er problemet.
Affald: Problemer med at Elefanthøjenes haveejere benytter Idrætsparkens affaldscontainere samt Husejers affaldscontainer ved bom. Jens har talt med Bettina v. kommunen om at få sat en container op v. indgang v. tennisklubben. Jens fik oplyst at vi hørte ind under industriaffald. Tove tager opgaven mht. bestilling m.v.
Lejeaftale: Stadig udsat. Afventer lokalplan for Grejsdalen.

Forbundet
Databehandleraftale: Det er besluttet at Jens blot underskriver og sender afsted til forbundet.
Medlemsundersøgelse: Henvendelse fra forbundet som ønsker at vi står standby mht. at afhjælpe medlemmerne med log-in til foreningens hjemmeside. Aftalt at Jens tager kontakt til forbundet og får afvist dette ønske, med henvisning til at forbundet selv kan henvende sig til medlemmerne og afhjælpe medlemmerne selv.

Vedtægter
Opdatering af vedtægter: Tove har tilrettet vedtægterne til, jf. seneste generalforsamling. De bliver rundsendt til medlemmerne af Berit og lagt på hjemmesiden af Søren. Berit og Tove mødes inden næste bestyrelsesmøde og får gennemgået vores vedtægter og tilrettet dem til et nutidigt sprog. De tilrettede vedtægter fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
Referater
Manglende referater på hjemmesiden: Søren og Marianne følger op på manglende referater, og Søren sørger for at lægge evt. manglende referater på hjemmesiden.

Nyt fra kassereren
Økonomi: Berit informerer om at udgifterne til møder, generalforsamlinger samt Havearbejdsdagene er steget i forhold til budget. Og idet vi også forventer øgede udgifter bl.a. i forbindelse med affaldscontainer og kommende arrangementer, anbefales det at en stigning til medlemskontingentet sendes til afstemning på kommende generalforsamling. Endelig udkast til stigning kendes når der er foretaget revision.
Bank: Berit orienterer desuden om at Danske Bank har henvendt sig for afklaring omkring tegningsret. Banken orienteres om at denne ret tilfalder formand og kassereren.
Ventelisteregler: Udfordringer mht. overdragelse til familie der ikke er i direkte linje med den enkelte haveejer, foreslås ændret med 50% ejerskab til slægtningen der ikke har direkte linje til den enkelte haveejer, på næste generalforsamling.
Byggesager: Torben orienterer kort om pågående renoveringer og disse alle foregår efter reglerne.

Eventuelt
Bom: Jens orientererom at kommunen har informeret om manglende nøgleskab ved bom. Dette burde have været etableret for længst af tidligere bestyrelse. Da dette ikke er sket har Jens nu foranstaltet en nøgleboks. Pris 5.820 ex. Moms.
Præmiehave: Jørgen, Torben, Tove og Marianne går på havevandring 14.7.2020 kl. 10-12. Dette informeres på vor hjemmeside og seddel hænges op i boks ved bom.
Arbejdsdag: Næste arbejdsdag bliver søndag d. 6.9.2020 kl. 10.00. Marianne udfærdiger invitation hertil og fremsender Bcc for at undgå spam.
Festudvalg/Jubilæum 2022: Det tages op på næste generalforsamling både hvad opsparing til fest grundet jubilæet angår samt øgede fællesarrangementer generelt. Og der foreslås etableret et festudvalg på næste generalforsamling.
Højde på hæk: Pgf. 3 siger 1,5 m. mod vej og 1,8 på øvrige skel. Det henstilles at reglerne overholdes. Af trafik-mæssige årsager indhenter Jørgen pris på trafikspejl.
Veje: Berit informerer om manglende planering af vejene, og efterlyser information om hvorvidt det er kommunen der udbedrer vejene stadig. Jens skriver til kommunen omkring reparation.
Orla (Haveejer nr. 37): Orla er afgået ved døden og der er fremsendt en bårebuket fra Foreningen. Bestyrelsens tanker går til Gurli og familien.
Bom v. tennisbanerne: Skal forblive låst. Dvs. at benytter man sig af denne indgang, sørger man også for at låse efterfølgende. Denne indgang må IKKE stå åben.
Badebro: Berit er blevet forelagt et ønske om medbetaling til badebro til højre for nedgang til tennisklubben. Dette afvises af bestyrelsen, og der henvises til at haveejerne benytter den kommunale badebro v. Søbadet eller de øvrige badebroer, på eget ansvar.
Næste bestyrelsesmøde: Hos Marianne Ådalen 28, 29.9.2020 til kaffe kl. 19.00.

__________________________________________________________________